UWC Broadens Election Mission and Calls for Observers

Ukrainian World Congress Broadens Election Mission

and Calls for Election Observers

September 21, 2012 – Toronto, Canada – The Ukrainian World Congress (UWC) announced that the Canada Ukraine Foundation/Ukrainian Canadian Congress (CUF/UCC) and the Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) will merge their respective international election observation missions for the October 28, 2012 Parliamentary elections in Ukraine under the UWC.

The UWC previously appointed Ms. Tamara Olexy, UCCA President and Mr. Paul Grod, UCC President as co-Heads of Mission and is pleased to announce that Ambassador Derek Fraser will serve as Chief Observer.  The mission will incorporate the long term observation efforts of the CUF/UCC mission.

“The Ukrainian World Congress is pleased to incorporate the excellent work done to date by the CUF/UCC and is proud that Ambassador Derek Fraser will serve as Chief Observer,” stated UWC President Eugene Czolij.  “I have tremendous confidence in the observer mission which will be led by Tamara Olexy and Paul Grod who have led many effective observer missions in the past.”

“CUF/UCC was one of the first international election observer missions in Ukraine,” stated CUF Chairman Bob Onyschuk, Q.C.”  We have issued two important reports and established solid ties with the other missions, embassies and political parties. I’m pleased we can increase the effectiveness of our current mission by joining the UWC mission together with our American counterparts.”

“Observers from every corner of the world including Dubai, Spain, Canada, the U.S., Russia and Australia have committed to join the UWC mission including many Parliamentarians and Senators from various countries,” stated Paul Grod.  “As each of our organizations has tremendous experience and credibility in monitoring elections in Ukraine, this is a natural evolution that will maximize our effectiveness.”

“As international election observers, our most important role is to be objective and professional,” stated Tamara Olexy.  “All our observers sign a strict Code of Conduct that is modeled on that of the Organization for Security and Co-operation in Europe.  The mission is not permitted to be involved in the political process but only to observe and report on whether the pre-election and election processes meet the laws of Ukraine and international norms.  Ultimately we want to ensure that the will of the Ukrainian people is heard and respected.”

The UWC and all of its constituent organizations call upon people around the world to register as election observers.  We also need your financial support to ensure the effectiveness of our mission.  You can make a donation or register to observe the elections in either Ukraine or at any registered polling station outside Ukraine by visitingwww.ukrainianworldcongress.org.

The UWC is an international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 32 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967 as a non-profit corporation, the UWC was recognized in 2003 as a non-governmental organization (NGO) by the United Nations Economic and Social Council with special consultative status.

For more information, please click here UWC EOM 2012.

or contact the UWC office at:

 

UKRAINIAN WORLD CONGRESS

145 Evans Ave., Suite 207

Toronto, ON

M8Z 5X8 Canada

Tel. (416) 323-3020

Fax (416) 323-3250

e-mail: congress@look.ca

website: www.ukrainianworldcongress.org

 

 

 

СКУ проголошує об’єднанну місію i закликає спостерігачів на вибори

  

21 вересня 2012 р., Торонто, Канада – Світовий Конґрес Українців (СКУ) з приємністю повідомляє, що Канадсько-Українська Фундація/Конґрес Українців Канади та Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) об’єднають їхні міжнародні спостерігацькі виборчі місії на парламентські вибори в Україні 28 жовтня 2012 р. під егідою СКУ.

СКУ попередньо призначив Тамару Олексій, президента УККА та Павла Ґрода, президента КУК як співголів місії, і з приємністю повідомляє, що посол Канади в Україні – Дерек Фрейзер – буде служити в якості головного спостерігача. Місія включатиме в себе довгострокові зусилля місії спостерігачів КУФ/КУК.

“Світовий Конґрес Українців радий включити прекрасну роботу, пророблену до сьогоднішнього дня КУФ/КУК і пишається тим, що посол Дерек Фрейзер буде служити в якості головного спостерігача”, -заявив президент СКУ Евген Чолій. “Я маю величезну довіру до місії спостерігачів, очолюваної Тамарою Олексій і Павлом Ґродом, які в минулому провели багато дієвих місій”.

“Місія КУФ/КУК була однією з перших міжнародних місій спостерігачів за виборами в Україні”, – сказав голова КУФ Богдан Онищук,королівський радник. Ми склали двa важливі звіти і встановили міцні зв’язки з іншими місіями, посольствами та політичними партіями. Я радий, що ми можемо підвищити ефективність нашої нинішньої місії, приєднавшись до місії СКУ разом з нашими американськими колегами”.

“Спостерігачі з усіх куточків світу, в тому числі з Дубаю, Іспанії, Канади, США, Росії та Австралії, взяли на себе зобов’язання приєднатися до місії СКУ, включно з багатьма парламентаріями і сенаторами з різних країн “, – заявив Павло Ґрод. “Оскільки кожна з наших організацій має величезний досвід і авторитет у моніторингу виборів в Україні, – це природна еволюція, що дозволить максимізувати ефективність нашої роботи”.

В якості міжнародних спостерігачів на виборах нашою найважливішою роллю повиннa бути об’єктивність і професійність “, – сказала Тамара Олексій. “Всі наші спостерігачі підписали суворий Кодекс поведінки, створений за зразком кодексу Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Місія не допускається до участі в політичному процесі, але тільки для спостереження і повідомлення про те, чи передвиборчі та виборчі процеси відповідають законам України та міжнародним нормам. В остаточному підсумку ми хочемо переконатися, що воля українського народу почута і врахована”.

СКУ та всі його складові організації закликають людей по всьому світі, щоб зареєструватися в якості спостерігачів на виборах. Ми також потребуємо вашої фінансової підтримки для забезпечення ефективності роботи нашої місії. Ви можете зробити пожертву або зареєструйтесь, щоб спостерігати за виборами в Україні або на будь-яких зареєстрованих виборчих дільницях поза межами України, відвідавшиwww.ukrainianworldcongress.org.

СКУ є міжнародним координаційним органом для українських громад у діаспорі, який представляє інтереси більше 20 мільйонів українців. СКУ має членські організації у 32 країнах та зв’язки з українцями у 14 додаткових країнах. Заснований в 1967 році як неприбуткова корпорація, у 2003 році СКУ був визнаний Економічною та Соціальною Радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація (НУО) із спеціальним консультативним статусом.

За детальнішою інформацією:вибори2012

сконтактуйтеся, будь ласка, з канцелярією СКУ за адресою:

 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

145 Evans Ave., Suite #207

Toronto, ON

M8Z 5X8 Canada

Тел.: (416) 323-3020

Факс: (416) 323-3250

Електронна пошта: congress@look.ca

Інтернет-сторінка: www.ukrainianworldcongress.org


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed