UCC Welcomes Historic Signature of EU-Ukraine Association Agreement

UCC WELCOMES HISTORIC SIGNATURE OF EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT

 

June 27, 2014. OTTAWA – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) welcomes today’s signing of the Association Agreement between the European Union and Ukraine. The UCC also congratulates the people of Georgia and the Republic of Moldova for their signature of Association Agreements, which also took place today. The EU-Ukraine Association Agreement sets out an ambitious and timely political, social and economic reform agenda for Ukraine, and opens the door for deep integration with the EU.

 

More importantly, the Agreement is an historic document that confirms the European choice of the people of Ukraine. It is a choice which they have had to defend with their blood, at an extraordinarily high cost, first against the repressive and corrupt regime of Former President Yanukovych, and today against brutal Russian aggression and belligerence.

 

Speaking at the Signing Ceremony in Brussels, Ukrainian President Petro Poroshenko stated,

 

The document that we will sign today is not just political and economic. It is a symbol of fate and unbreakable will. It is a tribute to people who gave their lives and health to make this moment happen. And it is the strongest reminder that today’s Europe is and must be about people’s determination to live in a better and fairer world…

 

By signing this Agreement, Ukraine takes enormous commitment in terms of reforms. But it is also a document of joint responsibility.

 

So, in the spirit of the political association, we also expect that the EU will make everything to support our sovereign choice and protect Ukraine’s independence and territorial integrity.

 

A lot will depend on the European solidarity with these three countries that paid a high price to be in Europe and with Europe. Will Europe be free or partly free? Will it have to worry about more wars and annexation? Or will it be confident in future? These aren’t idle questions. And the answer will depend on success or failure of the documents that we will sign today.

 

Speaking on behalf of the European Union, Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, stated,

 

For our three partners, it is a recognition of the significant progress made over recent years and of their strong political determination to come closer to the European Union; their shared outlook on a prosperous economic model; and their desire to live by the European spirit and with European values.

 

For the European Union, it is a solemn commitment to support Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, each step of the way, along the road of transforming their countries into stable, prosperous democracies.

These Association Agreements are the logical and natural outcome of a path started more than 20 years ago when these countries became independent sovereign states.

 

“On behalf of the Ukrainian Canadian community, I offer my sincere congratulations to Ukraine and the European Union,” stated Paul Grod, National President of the UCC. “Today’s signature of the Association Agreement is indeed a momentous event. It confirms the historic choice of the Ukrainian people – that Ukraine’s values and ideals are those of Europe. We pause today to remember those heroes who gave their lives to make this day possible, and to acknowledge all those who continue to fight bravely to defend Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.”

 

The Ukrainian Canadian Congress stands ready to assist the Ukrainian people on the path to implementing the Association Agreement and calls on EU member states to move swiftly to ratify the Agreement. The UCC emphasizes its unequivocal support for President Poroshenko’s declaration, made today in Brussels, that “By signing the agreement with the EU, Ukraine, as a European state, sharing common values of democracy and the rule of law, is underlining its sovereign choice in favor of future membership in the EU in accordance with article 49 of the EU Treaty.”

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

КУК ВІТАЄ ІСТОРИЧНЕ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АССОЦІАЦІЮ УКРАЇНА – ЄС

  

27-го червня, Oттава – Конґрес Українців Канади (КУК)вітає сьогоднішне історичне підписання Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною.
 
КУК також вітає народ Грузії та Республіки Молдова з підписанням ними Угод про Асоціацію, що також відбулися сьогодні. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС встановлює амбітну і своєчасну політичну, соціальну та економічну програму реформ для України, а й відкриває двері для інтенсивної інтеграції з ЄС.Більш того, ця Угода є історичним документом, який підтверджує європейський вибір народу України. Це – вибір, який вони мусіли захищати кров’ю, за надзвичайно високу ціну, спочатку проти репресивного і корумпованого режиму колишнього президента Януковича, а сьогодні – проти жорстокої російської агресії.

 

Виступаючи на Церемонії Підписання Угоди в Брюсселі, Президент України Петро Порошенко заявив,

 

Документ, який ми будемо підписувати сьогодні – це не лише політичний та економічний документ. Це символ долі і прагнень, які не можна зруйнувати, для людей, які пожертвували своїм життям та здоров’ям для того, щоб це відбулося. І це найсильніше нагадування того, що люди мають прагнути жити краще…

 

Підписуючи цю Угоду, Україна обіцяє, що буде впроваджуватиме реформи. Але це документ також і спільної відповідальності.

 

Таким чином, на тлі політичної асоціації ми також очікуємо, що Європейський Союз буде робити все, щоб підтримати наш суверенний вибір, боронити нашу українську незалежність та територіальну цілісність.

 

Багато буде залежати від європейської солідарності з трьома країнами, які заплатили велику ціну для того, щоб бути частиною Європи та бути з Європою. Чи Європа буде вільною, чи частково вільною. Чи має вона хвилюватися про анексію, чи можливість виникнення інших конфліктів у майбутньому? Поки що на це питання важко відповісти, але відповідь буде залежати від успіху чи провалу документу, який буде сьогодні підписано.

 

Виступаючи від імені ЄС, Жозе Мануель Баррозу, президент Європейської Комісії, заявив,

 

Для наших трьох партнерів, це є визнанням значного прогресу, досягнутого за останні роки, а також визнання їхньої сильної політичної рішучості наблизитися до Європейського Союзу; їхній загальний світогляд на процвітаючу економічну модель; та їхнє бажання жити європейським духом і європейськими цінностями.

 

Для Європейського Союзу, це є урочистим зобов’язанням підтримувати Грузію, Республіку Молдова і Україну, їхній кожен крок на цьому шляху, шляху перетворення їхніх країн в стабільні, процвітаючі демократії. Ці Угоди про Асоціацію є логічним і природним результатом шляху, який був розпочатий більше 20 років тому, коли ці країни стали незалежними суверенними державами.

 

“Від імені Української Канадської спільноти, я щиро вітаю Україну та Європейський Союз”, заявив Павло Ґрод, Президент КУК. “Сьогоднішне підписання Угоди про Асоціацію є дійсно знаковою подією. Це підтверджує історичний вибір українського народу, що цінності та ідеали України є європейськими. Сьогодніми також вшанувуємо пам’ять тих героїв, які віддали своє життя, щоб зробити цей день можливим і висловлюємо свою вдячність всім тим, хто продовжує боротися, щоб захистити суверенітет України “.

 

Конґрес Українців Канади готовий надати допомогу українському народові на шляху до реалізації Угоди про Асоціацію. КУК закликає держави – члени ЄС діяти швидко, щобратифікувати Угоду. КУК також підкреслює свою беззастережну підтримку заявипрезидента Порошенко, зробленої сьогодні в Брюсселі, що “Підписавши угоду з ЄС, Україна, як європейська держава, поділяючи спільні цінності демократії і верховенства права, чітко визначає свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в ЄС відповідно до статті 49 Договору про ЄС”.

 

 

Follow us on Twitter @ukrcancongress, or on Facebook at:

https://www.facebook.com/UkrainianCanadianCongress or Internet: www.ucc.ca

  

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232 – 8822  

taras.zalusky@ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed