Ukrainian Canadian Community Launches Celebrations Marking 125 Years of Ukrainian Immigration to Canada

125Logo

January 29, 2016 – OTTAWA. The Ukrainian Canadian community is celebrating the 125th Anniversary of Ukrainian immigration to Canada. There are over 1.3 million Canadians of Ukrainian descent, and for 125 years Ukrainians have been contributing to the essential fabric of Canadian life and culture.

In 1891 the first Ukrainians came to Canada seeking a better life for their families. Through five large waves of immigration, Ukrainians have settled in Canada – a land of refuge and freedom. The Ukrainian story in Canada is a testament to the opportunities and possibilities that our great country represents. Ukrainians have remembered their traditions, language and culture while giving back to the land where they have made their homes.

They have been instrumental in the building of a diverse, inclusive and welcoming Canada. Imagine what it would have been like to arrive in Canada to start a new life in the 1890’s? After World War II? During the breakup of the Eastern European Communist Bloc in the 1980’s? After Ukrainian Independence in 1991?

Over the next two years we will be sharing the stories of Ukrainians in Canada and how Ukrainians have helped to build this great country. Today, we will focus on the story of the first Ukrainian pioneers Vasyl Ilyniak and Iwan Pylypow, who blazed the trail for hundreds of thousands of Ukrainians across five waves of immigration, each contributing to a stronger Canada.

The Spirit of 1891

On September 9, 1891, two fellow villagers from Nebyliv (in present day western Ukraine, also known as Halychyna), Vasyl Ilyniak and Iwan Pylypow disembarked from the SS Oregon at Quebec City. They had heard about “Free Lands” in Canada and decided to pursue a new opportunity. The two travelled together as far as Winnipeg. Ilyniak connected with German farmers originally from Halychyna in the outlying areas, and arranged to learn what “homesteading” was all about. He remained in the area that became known as Gretna. By the end of September, Pylypow went westward to investigate other regions of Western Canada, to see where it would be best to take up land. He made it as far as Calgary by train, then moved on to Edmonton.

At the end of November, Pylypow had decided to return to Nebyliv to retrieve his family and return to Canada to live.

Back in Halychyna, Pylypow eagerly spread the news of the vast lands in Western Canada.The news was now circulating throughout Nebyliv and other parts of Ukraine: “Go to Canada! Some of our people are already there, near a place called Edmonton, at Edna post office.”

This marked the beginning of first wave of immigration from Ukraine to Canada.

Written by Radomir Bilash, National Historian, Ukrainian Canadian Congress

The determined spirit of these Ukrainian trailblazers set the tone for more families, and five waves of immigration to Canada.

Join us as Ukrainian-Canadians begin to commemorate and celebrate this part of our shared, national history.

 

Українсько-канадська громада розпочинає святкування 125-ліття української імміграції до Канади

29-го січня, 2016 р – ОТТАВА. Українсько-канадська громада відзначає 125-ту річницю української імміграції до Канади. Більше 1.3 мільйона канадців мають українське коріння і які вже протягом 125-ти років є невід’ємною частиною культурного й суспільного канадського життя.

В 1891-му році перші українці ступили на канадську землю в пошуках кращого життя для своїх родин. Впродовж п’яти великих хвиль імміграції українці оселяються у Канаді – країні свободи й добробуту. Історія українців Канади – це пряме свідчення про можливості та нагоди які наша країна представляє. Українці, зберігаючи й плекаючи свої традиції, мову та культуру, самовіддано працюють на користь канадського суспільства.

Українці були, є й залишаються ключовим елементом у побудові різнобарвної, колоритної та дружелюбної Канади. Уявіть, як було тим українцям, прибувшим до Канади в 1890-их роках щоб тут розпочати нове життя? Тим, що приїхали після ІІ-ої світової війни? В роках розпаду комуністичної імперії? Після проголошення української незалежності в 1991?

Протягом наступних двох років, ми ділитимемося розповідями про українців в Канаді та про їхній вклад в розбудову нашої прекрасної країни. Сьогодні, ми розповімо про перших українських піонерів Василя Єлиняка та Івана Пилипіва – першовідкривачів для сотні тисяч українців, прибувших до Канади протягом п’яти хвиль імміграції. Кожен з них вклав й вкладає свою частку для зміцнення Канади.

Дух 1891-го року

9-го вересня 1891 року, два селянина з Небиліва (сьогоднішня західна Україна, також відома як Галичина) Василь Єлиняк та Іван Пилипів прибули до міста Квебек на кораблі SSOregon. Вони мали відомості про “Вільні Землі” в Канаді й вирішили розвідати цю нову можливість. Разом вони доїхали аж до Вінніпеґу, де Єлиняк познайомився з німецькими фармерами які теж приїхали з Галичини. Від них він дізнався про можливості побудови свого власного господарства. Він залишився в цій околиці, яка стала відома під назвою Ґретна. В кінці вересня, подорожуючи далі на захід в пошуках місця побудувати господарства, Пилипів прибув до Калґарі поїздом, а пізніше переїхав до Едмонтону.

Наприкінці листопада, Пилипів повернутися до Небиліва забрати свою родину, щоб оселитися у Канаді.

Повернувшись в Галичину, Пилипів завзято поширював інформацію про безмежні простори західної Канади. Вістки швидко розповсюджувались по Небиліву та інших околицях України: “Приїжджайте до Канади! Наші люди вже там є, біля місця під назвою Едмонтон на пошті Една.”

І це стало початком першої хвилі імміграції з України до Канади.

Написано Радомиром Білашем, Національний історик, Конґрес Українців Канади

Завзятий дух українців-першопроходьців подав приклад іншим родинам, а згодом і п’ятьом хвилям імміграції до Канади.

Приєднайтеся до нас – святкуймо разом нашу спільну національну історію!

La communauté ukrainienne-canadienne lance les célébrations des 125 ans d’immigration ukrainienne au Canada

29 janvier 2016 – OTTAWA. La communauté ukrainienne du Canada célèbre le 125e anniversaire de l’immigration ukrainienne au Canada. Il y a plus de 1,3 million de Canadiens d’origine ukrainienne, et depuis 125 ans ils/elles ont contribué au tissu sociale de la vie et de la culture canadienne.

En 1891, les premiers Ukrainiens/nes sont venus au Canada à la recherche d’une vie meilleure pour leurs familles. Grâce à cinq vagues d’immigration conséqutives, les Ukrainiens se sont installés au Canada : un pays d’abri et de la liberté. L’histoire des ukrainiens/nes au Canada est un témoignage des opportunités et possibilités que notre grand terrain symbolise. Les Ukrainiens ont gardé leurs traditions, leur langue et leur culture tout en reconnaissant le pays où leur histoires ont débuté.

Ils/Elles ont joué un rôle dans l’essor d’un Canada diversifié, inclusif et accueillant. Imaginez le défi de s’installer au Canada pour commencer une nouvelle vie dans les années 1890? Ou après la Seconde Guerre mondiale? Lors du débâcle du bloc communiste d’Europe de l’est dans les années 1980? Après l’indépendance ukrainienne en 1991?

Au cours des deux prochaines années, nous allons partager les histoires des Ukrainien/nes au Canada et comment les Ukrainiens/nes ont contribué à bâtir ce grand pays. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur l’histoire des premiers pionniers ukrainiens Vasyl Ilyniak et Iwan Pylypow, qui ont ouvert la voie à des centaines de milliers d’Ukrainiens dans cinq vagues d’immigration, chacun contribuant à un Canada plus fort.

L’Esprit de 1891

Le 9 septembre 1891, deux villageois de Nebyliv (aujourd’hui connu comme Halychyna), Ilyniak et Pylypow débarques de la SS Oregon à Québec. Ils avaient entendu parler des «terres gratuites» au Canada et ont décidé de poursuivre une nouvelle aventure. Les deux voyagent ensemble jusqu’a Winnipeg. Ilyniak rencontre des fermiers allemands originaires de Halychyna et fait des études agricoles auprès d’eux. À la fin septembre, Pylypow est allé vers l’ouest pour enquêter sur d’autres régions du Canada pour voir où il serait préférable de déménager. Il est allé aussi loin que Calgary par train, puis s’est installé à Edmonton.

En novembre, Pylypow revient à Nebyliv pour récupérer sa famille et de retourner vivre au Canada.

De retour en Halychyna, Pylypow annonce à tout les habitants l’histoire des vastes terres dans au Canada. Les nouvelles circulant dans Nebyliv et a autres endroits en l’Ukraine: “Allez au Canada! Certains de nos confrères sont déjà là, aux alentours d’un endroit appelé Edmonton, prêt du bureau de poste Edna. ”

Cela a marqué le début de la première vague d’immigration en provenance d’Ukraine au Canada.

Écrit par Radomir Bilash, historien national, Congrès ukrainien canadien

L’esprit déterminé de ces pionniers ukrainiens a donné le ton pour plus de familles et cinq vagues d’immigration au Canada.

Rejoignez-nous comme Canadiens ukrainiens commencent à commémorer et célébrer cette partie de notre histoire nationale commune.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed